O czasopiśmie

Świat Idei i Polityki to czasopismo naukowe Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w którym od 2001 roku publikowane są artykuły i recenzje autorów z Polski i z zagranicy. Od początku istnienia periodyk był rocznikiem, a od 2021 roku jest półrocznikiem. Intencją redakcji czasopisma jest ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni aspektów polityki. Czasopismo jest miejscem debaty naukowej badaczy dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych. Autorzy prezentują różne tradycje, podejścia badawcze i paradygmaty. Wspólnym mianownikiem dla tych rozważań są szeroko rozumiane idee, zjawiska i procesy polityczne. W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym oraz podsumowujące istniejący stan wiedzy i badań. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim.

Warunkiem publikacji tekstu jest jego pomyślne przejście przez dwustopniową procedurę recenzyjną. Redakcja, Rada Naukowa i zespół recenzentów czuwają nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma.

Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). 

Czasopismo stosuje cyfrowe identyfikatory dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identifier) oraz unikalne identyfikatory autorów (ORCID – Open Researcher and Contributor ID).

ISSN 1643-8442

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna.

Zgodnie z Załącznikiem do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. czasopismo ma przyznane 100 pkt.

Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Czasopismo objęte jest finansowaniem w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”. Projekt pt. Rozwój czasopisma „Świat Idei Polityki” realizowany jest w okresie 01.12.2022 r. do 30.11.2024 r.