Dobre praktyki

 Dobre Praktyki

Dogmatyka Prawa

Zgodnie z zaleceniami, aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” - „honorary authorship” (gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) oraz „guest authorship” (gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) Redakcja czasopisma Dogmatyka Prawa:

 • Wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt;
 • Redakcja przyjmuje wyłączne teksty przygotowane przez Autorów, a nie narzędzia sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI) – w tym wygenerowane poprzez CHAT GPT;
 • Powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wkładzie wszystkich osób, które brały udział w tworzeniu tekstu na każdym etapie jego powstawania („financial disclosure”). Autor przy tytule w pierwszym dolnym przypisie jest zobowiązany podać taką informację;
 • Dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej i przyjmuje stanowisko, iż wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.);
 • Wydawca i Redaktorzy, jak i samo czasopismo, nigdy nie będą zachęcać do jakichkolwiek form naruszenia etyki badawczej i wydawniczej oraz nie pozwolą na ich zaistnienie w sposób świadomy. Wydawca i Redakcja podejmą wszelkie rozsądne kroki w kierunku rozpoznania i zapobiegania publikacji artykułów w których takie naruszenie mogło wystąpić. Jeżeli Wydawca i Redakcja zostaną powiadomieni o jakichkolwiek podejrzeniach wystąpienia naruszeń, odpowiednio się do nich ustosunkują i zareagują.
 • Wszystkie strony zaangażowane w tworzenie czasopisma, tj. Wydawca, Rada Redakcyjna, Recenzenci oraz wszyscy Autorzy, są zobowiązane do przestrzegania standardów etycznych na każdym etapie ich zaangażowania. Standardy ustanowione przez Komitet Etyki Wydawniczej są niniejszym traktowane jako wzór. Od wszystkich stron oczekuje się, że nie będą nikogo dyskryminować ze względu na przekonania religijne i polityczne, pochodzenie, płeć czy orientację seksualną.
 • Od Redaktorów tematycznych oczekuje się, że będą zachowywali się w sposób sprawiedliwy i obiektywny, traktując akademicką wartość merytoryczną jako priorytet i że będą stosować odpowiednie procedury, jeżeli wystąpią jakiekolwiek zażalenia lub nadużycia. Do ich obowiązków należy również monitorowanie etyki wydawniczej.
 • Od recenzentów oczekuje się, że pomogą podnosić jakość publikowanego artykułu poprzez obiektywną recenzję manuskryptu; zachowają poufność manuskryptu; będą świadomi potencjalnego konfliktu interesów w jakiejkolwiek formie. Jeśli zatem będzie to konieczne wycofają się z recenzowania takiego artykułu.
 • Autorzy zobligowani są do potwierdzenia, że manuskrypt, który pragną opublikować nie był dotychczas opublikowany w żadnym innym miejscu, ani nie jest rozważany do publikacji oraz do właściwego opisania i cytowania źródeł, jeśli z nich korzystano. Praca Autora musi być oryginalna; jeżeli natomiast zawiera elementy zapożyczone z innych źródeł, muszą być one jasno i jednoznacznie opisane, a sam Autor musi mieć pozwolenie na reprodukcję zawartości z tych źródeł. Autorzy bezwzględnie muszą informować redakcję, jeżeli występuje konflikt interesów.
 • Jeżeli wystąpią zachowania nieetyczne, Redakcja i Wydawca muszą być o nich niezwłocznie poinformowani. Wszelkie oskarżenia powinny być traktowane z powagą i w równy sposób, aż do uzyskania konkluzji. Wstępne decyzje podejmie Rada Redakcyjna, która następnie, jeśli zajdzie taka konieczność, skonsultuje się z Wydawcą.
 • W sytuacjach naruszenia etyki wydawniczej dowolnego rodzaju, Redaktorzy stosować będą Zestaw Zasobów Etyki Wydawniczej (PERK).
 • Wydawca i Redakcja są zawsze skłonni publikować poprawki, wyjaśnienia i przeprosiny, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Nadsyłane artykuły podlegają weryfikacji za pomocą systemu antyplagiatowego.