Regulamin

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do opublikowania w półroczniku Dogmatyka Prawa

 1. Sekretariat redakcji czasopisma „Dogmatyka Prawa” dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów, sprawdzając adekwatność ich tematyki z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami edytorskimi.
 2. Teksty spełniające wymogi formalne poddawane są procedurze recenzyjnej, która ma formę dwuetapową.
 3. Pierwsza recenzja ma charakter wewnętrzny. Realizowana jest przez powołanego indywidualnie do każdego tekstu - według kryterium merytorycznego - redaktora prowadzącego. Autorzy tekstów zobowiązani są uwzględnić uwagi redaktora prowadzącego.
 4. Teksty zaakceptowane przez redaktorów prowadzących przesyłane są do recenzji zewnętrznych.
 5. Każdy z tekstów oceniany jest przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza UKW. Recenzenci wypełniają formularz recenzyjny, który jest dostępny na stronie internetowej czasopisma. [Załącznik 1.]
 6. W przypadku tekstów w języku obcym, jeden z recenzentów najczęściej afiliowany jest w instytucji zagranicznej.
 7. W procesie recenzji zewnętrznej zgodnie z zasadą „double-blind” zachowana zostaje anonimowość zarówno autora, jak i recenzentów.
 8. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 9. Redaktor prowadzący czuwa nad uwzględnieniem przez autora uwag wskazanych w recenzjach.
 10. Warunkiem dopuszczenia tekstu do publikacji są dwie pozytywne recenzje zewnętrzne. W wyjątkowej sytuacji redaktor naczelny czasopisma, po konsultacji z redaktorem prowadzącym, może zdecydować o dopuszczenia tekstu do publikacji przy jednej pozytywnej recenzji zewnętrznej.
 11. Raz w roku redakcja czasopisma podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej czasopisma aktualną listę współpracujących z nią recenzentów.
 12. Stosowane zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w opracowaniu: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”. [Załącznik 2.]
 13. Czasopismo wprowadziło procedury niezbędne do wyeliminowania przypadków naukowej nierzetelności, w tym “ghostwriting” i “guest authorship”. W związku z tym, Autor zgłaszając tekst do publikacji zobowiązany jest złożyć oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu tekstu oraz nienaruszeniu praw osób trzecich. [Załącznik 3.] Do tekstów przygotowanych przez większą liczbę autorów, dołącza się informację dotyczącą wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu.
 14. Autorzy są także zobowiązani do złożenia oświadczenia, że ich teksty są oryginalnymi dziełami oraz nie były złożone, zaakceptowane ani opublikowane gdziekolwiek indziej w żadnej formie.
 15. Nad zgodnością artykułów z profilem czasopisma oraz poprawnością przebiegu procedury recenzyjnej czuwa jego rada naukowa.