Czasopisma

 • Geography and Tourism

  Geography and Tourism jest multidyscyplinarnym czasopimem naukowym, którego celem jest prezentacja wyników badań teoretycznych i empirycznych z zakresu nauk geograficznych i turystyki. Oferuje głęboki wgląd w środowisko geograficzne i stara się określić relacje między jego różnymi składnikami. Ma pomóc określić role poszczególnych elementów w perspektywie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

 • Filozofia Edukacji

  Filozofia edukacji jest periodykiem, któremu bliska jest problematyka filozoficznych podstaw edukacji. Opiera się na trzech intelektualnych filarach: analitycznym podejściu do filozoficznych zagadnień związanych z edukacją, uwypukleniu idei liberalizmu jako kluczowego narzędzia analizy i oceny zjawisk edukacyjnych, wreszcie regularnym podejmowaniu problematyki etycznej związanej z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed podmiotami zaangażowanymi w procesy edukacyjne.

 • Szkoła - Zawód - Praca

  Szkoła - Zawód - Praca to czasopismo naukowe stanowiące płaszczyznę umożliwiającą prowadzenie dyskusji, wymianę myśli, prezentację wyników badań empirycznych w zakresie szeroko i wieloaspektowo rozumianej problematyki mieszczącej się triadzie relacyjnej: szkoła – zawód - praca. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły i rozprawy naukowe, raporty z badań, wdrożenia praktyczne, a także sprawozdania i informacje dokumentujące ważne wydarzenia naukowe.  Periodyk ukazuje się dwa razy w roku – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 

   

 • Świat Idei i Polityki

  Świat Idei i Polityki to czasopismo naukowe Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w którym od 2001 roku publikowane są artykuły i recenzje autorów z Polski i z zagranicy. Od początku istnienia periodyk był rocznikiem, a od 2021 roku jest półrocznikiem. Intencją redakcji czasopisma jest ukazywanie na jego łamach rozmaitych, zmiennych w czasie i przestrzeni aspektów polityki.

 • Tabularium Historiae

  Tabularium Historiae jest półrocznikiem wydawanym od 2017 roku przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Czasopismo jest poświęcone studiom źródłoznawczym w zakresie źródeł historycznych pisanych i niepisanych (ikonograficznych, archeologicznych), pojedynczym źródłom, jak i całym zespołom archiwalnym.

 • Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja

  Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja jest rocznikiem wydawanym od 2011 roku przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Czasopismo poruszana tematykę muzyki dawnej i współczesnej, historii muzyki, a także szeroko rozumianej edukacji muzycznej. W skład pisma wchodzą artykuły, sprawozdania, komunikaty, recenzje oraz kroniki.

 • Polskie Forum Psychologiczne

  Polskie Forum Psychologiczne jest czasopismem naukowym poświęconym współczesnym problemom psychologii. Ukazuje się od 1996 roku. Na jego łamach publikowane są m. in. raporty z badań, referaty teoretyczne, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje pozycji wydawniczych z zakresu psychologii. Aktualnie periodyk ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej.

   

 • Kronika Bydgoska

  Kronika Bydgoska jest rocznikiem wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy od 1967 r. Zakres dziedzinowy jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. historię, sztukę, archeologię, literaturę i językoznawstwo, muzykologię, socjologię i ekonomię. Na łamach czasopisma publikowane są studia i szkice, edycje źródeł historycznych, biografie, wspomnienia, materiały dyskusyjne i polemiczne oraz recenzje i omówienia regionalnych wydawnictw. 

 • Przegląd Pedagogiczny

  Przegląd Pedagogiczny jest czasopismem naukowym, którego celem jest publikowanie studiów i rozpraw poświęconych procesom oraz dyskursom edukacyjnym. Na jego łamach publikowane są m. in. rozprawy teoretyczne, raporty z badań, dyskusje i polemiki, eseje oraz debiuty naukowe i recenzje publikacji z zakresu pedagogiki. Periodyk ukazuje się dwa razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej. 

 • Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

  Studia i Materiały Informatyki Stosowanej to czasopismo naukowe wydawane od 2009 roku, aktualnie przez przez Wydział Informatyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W periodyku publikowane są oryginalne artykuły uznanych specjalistów oraz młodych adeptów nauki, którym bliska jest dziedzina Informatyki Stosowanej. Publikacje dotyczą wykorzystywania szeroko rozumianych metod informatycznych w pracach badawczych na polu różnych dyscyplin technicznyc

 • Dogmatyka Prawa

  Dogmatyka Prawa 

  Półrocznik naukowy Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powołany do życia w roku 2023.

  Ukazuje się zarówno w wersji elektronicznej, która jest wersją referencyjną, jak i w wersji tradycyjnej.

  Czasopismo publikowane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

  Utwory na łamach Dogmatyki Prawa udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (wersja 4.0 lub nowszej CC-BY wersja 4.0 lub nowsza).