O czasopiśmie

Szkoła - Zawód - Praca to czasopismo naukowe stanowiące płaszczyznę umożliwiającą prowadzenie dyskusji, wymianę myśli, prezentację wyników badań empirycznych w zakresie szeroko i wieloaspektowo rozumianej problematyki mieszczącej się triadzie relacyjnej: szkoła – zawód - praca. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły i rozprawy naukowe, raporty z badań, wdrożenia praktyczne, a także sprawozdania i informacje dokumentujące ważne wydarzenia naukowe.  

Periodyk ukazuje się dwa razy w roku – w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej. 

Czasopismo posiada międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego ISSN: 2082-6087e-ISSN: 2956-9125, cyfrowy identyfikator własności intelektualnej DOI: 10.34767/SZP, jak również znajduje się w Wykazie czasopism naukowych MEiN dla dyscypliny Pedagogika. 

Wydawcą czasopisma Szkoła – Zawód - Praca jest Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Periodyk ukazuje się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.