Informacje dla autorów

Osoby zgłaszające tekst do publikacji na łamach czasopisma naukowego Szkoła – Zawód – Praca prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Opracowania publikowane na łamach czasopisma naukowego Szkoła – Zawód - Praca są prezentowane w czterech rozdziałach:
  • Artykuły i rozprawy,
  • Raporty z badań,
  • Recenzje,
  • Sprawozdania i informacje.
 2. Wydawca nie pobiera opłaty za publikację w czasopiśmie.
 3. Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora/Autorów, że praca nie była nigdzie publikowana, a wniosek o jej publikację nie jest rozpatrywany w innych czasopismach.
 4. Złożenie tekstu do druku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie go w wersji elektronicznej czasopisma, która opublikowana zostanie stronie internetowej czasopisma oraz w bazach, w których czasopismo zostało zaindeksowane.
 5. W czasopiśmie publikowane są teksty w języku polskim oraz innych językach kongresowych.
 6. Autorzy zobowiązani są do przygotowania rzetelnych przypisów i referencji oraz wskazania źródeł finansowania badań na bazie których prezentują wyniki empiryczne.
 7. Zabronione jest publikowanie tych samych wyników badań w więcej niż jednym czasopiśmie.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo:
  • dokonywania skrótów i zmian wskazanych przez recenzentów bez porozumienia z autorem;
  • odsyłania do autora artykułu nie spełniającego wskazanych przez redakcję norm edytorskich;
  • nie dopuszczenia do druku artykułu w przypadku nie dostarczenia oświadczenia Autora/Współautorów.
 9. Wszyscy Autorzy artykułów powinni brać udział w procesie korekcji ewentualnych błędów wykazanych w recenzjach.
 10. Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma.
 11. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikowane teksty.
 12. Cyfrowa wersja czasopisma jest dostępna do pobrania bez dodatkowych opłat ze strony internetowej.
  Cyfrowa kopia zapasowa czasopisma dostępna jest zarówno na stronie internetowej, jak i w Repozytorium UKW. Numery archiwalne czasopisma w wersji drukowanej znajdują się w Bibliotece UKW w Bydgoszczy, przy ulicy Karola Szymanowskiego 3.

Warunki publikacji

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 1. Artykuł powinien być napisany w programie Word; format arkusza: A4; marginesy (2,5 cm: góra, dół; prawy margines 1,5 cm, lewy 3,5 cm); czcionka – Times New Roman 12; styl – normalny; odstęp między wierszami – 1,5.
 2. Artykuł powinien zawierać: imię i nazwisko autora; miejsce zatrudnienia, na które artykuł będzie afiliowany; numer ORCID; służbowy adres e-mail, który zostanie wskazany jako kontakt do Autora w opublikowanej wersji tekstu.
 3. Struktura artykułu powinna obejmować: tytuł w języku artykułu; tytuł w języku angielskim; Wprowadzenie (Introduction); część główną ‒ artykuł właściwy; Zakończenie (Conclusion) oraz Referencje (References).
 4. Artykuł, na pierwszej stronie powinien zawierać w kolejności: tytuł, słowa kluczowe, abstrakt - zarówno w języku polskim, jak i an­gielskim – przy czym:
  • w artykułach polskojęzycznych nazwa afiliacji powinna zostać napisana w j. polskim, a po tytule autor powinien umieścić w następującej kolejności: słowa kluczowe i abstrakt, a dopiero w dalszej key words i abstract w j. angielskim,
  • w artykułach obcojęzycznych nazwa afiliacji powinna zostać napisana w j. angielskim, a po tytule autor powinien umieścić w następującej kolejności: key words i abstract, a dopiero w dalszej słowa kluczowe i akbstrakt w j. polskim.
 5. Powołując się w tekście na danego autora po raz pierwszy należy wpisać pełne imię. Przy dalszych powoływaniach pozostawiamy już inicjał imienia.
 6. Prosimy o zastosowanie przypisów w stylu APA(przypisy w treści tekstu) wg wzoru:
  • (Gerlach 2018, s. 15; Nowak 2010)
  • przypisy aktów prawnych (Ustawa… z 2020 r.)
  • przypisy źródeł internetowych (Kowalski, Praca)
  • strona organizacji (MNiSW, 2023).
 7. Na końcu tekstu należy umieścić Referencje obejmujące: Nazwisko, Inicjał imienia, Tytuł, Wydawcę, Miejsce i rok wydania. Wszystkie elementy oddzielane przecinkami. Prosimy nie numerować Referencji, tylko ustalić pierwsze wiersze do lewego marginesu, a drugie i kolejne z wcięciem akapitowym. Prosimy nie podawać numerów stron w Referencjach.
 8. Przykłady zapisu Referencji:
  Kowalska A., Abecadło, UKW, Bydgoszcz 2000.
  Nowak A., Czasy nowożytne, „Rodzina i Szkoła” 2015, nr 5.
  Nowak A., Czasy nowożytne, [w:] A. Kowalska (red.), Praca jutra, UKW, Bydgoszcz 2000.
  Kowalski J., Praca, http://www. lubieprace (10.02.2016) 
 9. Wydawnictwa zapisywane są w skrócie według nazwy identyfikującej, bez podawania pełnej nazwy, a zamiast nazw wydawnictw uczelnianych = skrót nazwy uczelni, np.: UMCS, UKSW, WSHE, Polit. Warsz., Uniw. Med., Difin, Impuls, Uniwersitas, Znak, Żak, ale Adam Marszałek. W pozycjach obcojęzycznych analogicznie, tylko skróty redakcyjne [w:], s., nr, t. = po angielsku: [in:], p., no., vol. Zapis taki obowiązuje niezależnie od języka, w którym jest napisany artykuł.
 10. Netografia/źródła internetowe są częścią jednej referencji, prosimy wpisywać
  je według alfabetu, a datę dostępu wpisać w nawiasach okrągłych: (10.02.2023).
 11. Referencje (References) powinny zawierać wyłącznie pozycje bibliograficzne cytowane/wykorzystane  w tekście, a nie te, które inspirowały autora/autorkę do jego przygotowania. Jeśli pozycje bibliograficzne wskazane w Referencjach posiadają numer DOI, należy go wskazać.
 12. Prosimy o powoływanie się w Referencjach na oryginalne źródła.
 13. Informujemy, że opracowania nadsyłane przez Autorów będą poddawane badaniu z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.