Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu opublikowania lub zrecenzowania przez Panią/Pana artykułu, rozprawy, recenzji, sprawozdania, wyników badań lub innych uzgodnionych treści
  w czasopiśmie Szkoła-Zawód-Praca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
 4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać po publikacji do baz indeksujących oraz Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 5. Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE) lub innych, niewymienionych w punkcie 4) organizacji międzynarodowych;
 6. Podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (którą można cofnąć do czasu publikacji tekstu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), a następnie przepisy prawa;
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie, a po publikacji tekstu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi opublikowanie lub zrecenzowanie tekstu;
 11. Nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, że podaję dobrowolnie moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w celu opublikowania lub zrecenzowania przeze mnie artykułu, rozprawy, recenzji, sprawozdania, wyników badań lub innych uzgodnionych treści w czasopiśmie Szkoła-Zawód-Praca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.