Rada naukowa

 • Susan M. Yelich Biniecki (Kansas State University/USA)
 • Jerry Johnson (East Carolina University/USA)
 • Peter Jusko (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici /Slovakia)
 • Stefan M. Kwiatkowski (The Maria Grzegorzewska University, Poland)
 • Валентина Лозовецька (Національний Педагогічний Університет імені М.П.Драгоманова (M.P. Drahomanov National Pedagogical University)/Ukraine)
 • Antonella Nuzzaci (Università degli Studi dell'Aquila /Italy)
 • Krasimir Spirov (Technical University, Sofia/Bulgaria)
 • John Ward (IRTS Ile-de-France Montrouge /Neuilly-sur-Marne Fondation ITSRS, Institut Régional de Travail Social/France)
 • Harun Uçak (Alanya Alaaddin Keykubat University/Turkey)

Zadania Rady Naukowej Czasopisma „Szkoła – Zawód - Praca”

Rada Naukowa czasopisma Szkoła – Zawód – Praca stanowi organ o charakterze opiniodawczym i doradczym Redaktora Naczelnego. Do zadań członków Rady Naukowej należy w szczególności:

 • Współdziałanie z redakcją czasopisma Szkoła – Zawód - Praca w zakresie formułowania kierunku rozwoju czasopisma.
 • Czuwanie nad poziomem merytorycznym czasopisma.
 • Troska o popularyzację wyników badań naukowych publikowanych w czasopiśmie Szkoła – Zawód - Praca.
 • Promowanie czasopisma Szkoła – Zawód - Praca w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.