Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do opublikowania w czasopiśmie naukowym Szkoła - Zawód – Praca:

  1. Redaktor półrocznika Szkoła - Zawód – Praca decyduje o wstępnym przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanego artykułu, kierując się zgodnością jego tematu z profilem czasopisma i spełnieniem kryteriów formalnych opisanych w zakładce DLA AUTORÓW.
  2. W dalszej części procedury recenzowania, artykuł zostaje skierowany przez Redaktora Naczelnego do oceny dwóm niezależnym Recenzentom spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji.
  3. Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
  4. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
  6. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
  7. Po procesie recenzyjnym Rada Redakcyjna decyduje o przyjęciu tekstu do druku lub jego odrzuceniu biorąc pod uwagę ostateczne rekomendacje zawarte w recenzjach.
    W przypadku rekomendacji Recenzenta, iż artykuł powinien zostać poprawiony z koniecznością ponownej recenzji, Redaktor Naczelny kieruje tekst, po uprzednim uwzględnieniu przez Autora otrzymanych uwag, do tego samego Recenzenta.
  8. Artykuły po recenzji będą traktowane jako poufne aż do momentu ich publikacji.