Rekonwersja jako sposób integracji z cywilnym środowiskiem pracy dla osób zwolnionych ze służby wojskowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.08

Słowa kluczowe:

rekonwersja, środowisko pracy, kompetencje, formy pomocy rekonwersyjnej

Abstrakt

W artykule dotyczącym rekonwersji w ramach Polskich Sił Zbrojnych podejmuję próbę odpowiedzi na pytanie: Jak wykorzystać wiedzę i doświadczenie byłych osób mundurowych na rynku cywilnym? Zatem rekonwersja obejmuje wszystkie działania dotyczące żołnierzy i byłych żołnierzy, pozwalające na adaptację do życia w cywilu i na cywilnym rynku pracy. Uważam, że w sytuacji zmniejszającego się udziału liczby osób na rynku pracy należy podjąć współpracę instytucji wojskowych z instytucjami cywilnymi, pracodawcami zarówno w ramach sektora publicznego, jak i prywatnego w zakresie kreowania i rozwijania kompetencji, które wyznacza współczesny rynek pracy, czy też antycypowane kierunki jego rozwoju. Istnieje potrzeba zdobywania nowych kompetencji, by nie stracić tego ogromnego potencjału ludzi. Dlatego też wydaje się, że należy dokonać takich zmian w systemie szkolenia, które dadzą im szersze uprawnienia do realizacji zawodowej także po zakończeniu służby. Wskazane jest również wypracowanie drożności zawodowej poprzez rekomendację drogi gwarantującej łagodne przejście z rynku pracy ujmowanej jako służba wojskowa do rynku pracy kreowanego poza służbami, a w znacznej mierze uwarunkowanego potrzebami ekonomicznymi oraz społecznymi naszego państwa.

Bibliografia

Gerlach, R. (2012). Pozaszkolna edukacja zawodowa wobec zmian cywilizacyjnych. Nowe trendy i wyzwania. Bydgoszcz: UKW.

Kopaliński, W. (2022). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Muza.

Markowski, A., Pawelec, R. (2001). Słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa: Wilga.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2022, poz. 978 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie korzystania przez żołnierzy niezawodowych z prawa do pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa (Dz.U. z 2022, poz. 1926 z późn.zm.).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością (Dz.U. z 2023, poz. 548 z późn.zm.).

Strategia Rozwoju Polski do roku 2020, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN – Synteza, Warszawa 2001.

Tomaszewska-Lipiec, R. (red.). (2014). Relacje praca – życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki. Bydgoszcz: UKW.

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022, poz. 655 z późn.zm.).

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Dąbek, A. (2023). Rekonwersja jako sposób integracji z cywilnym środowiskiem pracy dla osób zwolnionych ze służby wojskowej. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 197–228. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.08

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy