Wokół niektórych dylematów aksjologicznych procesu wychowania w pracy zawodowej nauczycieli

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.01

Słowa kluczowe:

aksjologia, dylemat, praca zawodowa nauczyciela, proces wychowania, wartości

Abstrakt

Proces wychowania jako jeden z wielu procesów, w których uczestniczy człowiek, stanowi przedmiot rozważań przedstawicieli dyscyplin naukowych, takich jak: filozofia, psychologia, socjologia i pedagogika. Szczególne miejsce w eksploracjach naukowych proces ten zajmuje w subdyscyplinie pedagogiki, którą określa się mianem teorii wychowania. Podejmuje ona wiele istotnych kwestii z nim związanych, m.in.: jego pojmowania, ujęć treściowo-zakresowych, właściwości, płaszczyzn, struktury, w tym również miejsca i roli wartości w tym procesie, wśród których najczęściej wymienia się wartości moralne. Stąd też niejednokrotnie wskazuje się na aksjologiczny charakter procesu wychowania. Tymczasem pluralizm, jaki dostrzec można w obrębie świata wartości skutkuje tym, że mamy do czynienia z dylematami aksjologicznymi, w jakie uwikłany jest ten proces, tym samym nauczyciel, będący jednym z jego głównych organizatorów i realizatorów, stojący przed trudnym wyborem takich, a nie innych wartości, które manifestują się w jego pracy zawodowej. Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania na niektóre z tych dylematów, oparta na analizie literatury przedmiotu, co może być przyczynkiem do dalszych rozważań skoncentrowanych wokół aksjologicznego ujęcia procesu wychowania w aktywności zawodowej nauczycieli, wzbogacając tym samym dotychczasowe przemyślenia o rudymentarne kwestie związane z wychowaniem człowieka, które nie może być pozbawione swojego odniesienia do świata wartości.

Bibliografia

Aduszkiewicz, A. (2004). Słownik filozofii. Warszawa: Świat Książki.

Beauchamp, T.L., Childress, J.F. (1996). Zasady etyki medycznej, przeł. W. Jacórzyński. Warszawa: KiW.

Błasiak, A. (2009). Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Wybrane zagadnienia. Kraków: WAM.

Brezinka, W. (2007). Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki. Kraków: WAM.

Chałas, K., Łobacz, M. (2020). Przymioty osoby ludzkiej, edukacja aksjologiczna i wycho wanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Lublin: KUL.

Chyrowicz, B. (2008). O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne: ich natura, ro dzaje i sposoby rozstrzygania. Kraków: Znak.

Cichoń, W. (1996). Wartości – Człowiek – Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej. Kraków: UJ.

Górniewicz, J. (1996). Teoria wychowania (wybrane problemy). Toruń – Olsztyn: Studium Kształcenia Ustawicznego GLOB.

Julia, D. (2006). Słownik filozofii. Katowice: Książnica.

Dariusz Zając, Wokół niektórych dylematów aksjologicznych procesu wychowania… | 27

Konarzewski, K. (1992). O wychowaniu w szkole. W: K. Konarzewski (red.), Sztuka naucza nia. Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN.

Kubiak-Szymborska, E. (2002). Cele wychowania – o istocie, źródłach stanowienia i potrze bie formułowania. W: E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania. Bydgoszcz: Wers.

Kubiak-Szymborska, E. (2002a). Ideały i wzory osobowe w wychowaniu. W: E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania. Bydgoszcz: Wers.

Kubiak-Szymborska, E. (2006). Teleologiczny wymiar wychowania: o celach wychowania, autorytetach, ideałach i wzorach osobowych. W: E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Podsta wowe problemy teorii wychowania. Kontekst współczesnych przemian. Bydgoszcz: Wers.

Lewowicki, T. (1994). Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. Warsza wa: Żak.

Łobocki, M. (1993). W sprawie teorii wychowania zorientowanej humanistycznie. W: J. Gór niewicz (red.), Stare i nowe dylematy teorii wychowania. Toruń: Adam Marszałek.

Łobocki, M. (2003). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.

Łobocki, M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Impuls.

Milerski, B., Śliwerski, B. (red.). (2000). Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa: Wyd. Na uk. PWN.

Olbrycht, K. (1999). Dylematy współczesnego wychowania w świetle refleksji personalistycz nej. W: F. Adamski (red.), Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wycho wania. Kraków: UJ.

Olbrycht, K. Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji. Paedagogia Christiana, 1 (2012).

Ossowski, R. (1995). Dylematy wychowawcze rodziny i szkoły – problemy wspólne i specy ficzne. W: A.W. Janke (red.), Pedagogiczna relacja rodzina – szkoła. Dylematy czasu prze mian. Bydgoszcz: WSP.

Ostrowska, U. (2006). Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.), Pedago gika, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańsk: GWP.

Ostrowska, U. Aksjologia pedagogiczna – subdyscyplina naukowa pedagogiki (in statu nascendi). Roczniki Pedagogiczne, 2 (2017).

Ostrowska, U. (2020). Doświadczanie conditio humana przez człowieka współczesnego.

W trosce o człowieczeństwo z perspektywy aksjologicznej. Gorzów Wielkopolski: Aka demia im. Jakuba z Paradyża.

Ruciński, S. (1999). Wychowanie pozbawione aksjologicznego odniesienia. W: F. Adam ski, A. M. de Tchorzewski (red.), Edukacja wobec dylematów moralnych współczesno ści. Kraków: UJ.

Schulz, R. Dylemat – kategorią organizującą dyskurs myśli pedagogicznej. Przegląd Badań

Edukacyjnych, 25 (2017).

Siewiora, J. Funkcje wartości w wychowaniu. Roczniki Pedagogiczne, 9 (45). (2017).

Słownik języka polskiego. (2006). L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniakowska (oprac.), A. Stankiewicz (współpr.). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Szmyd, K. Wartości i antywartości. W stronę szkoły aksjologicznie uniwersalnej. Kultura – Przemiany – Edukacja, V (2017), DOI: 10.15584/kpe.2017.5.7 (2022.11.19).

Śliwerski, B. (2001). Program wychowawczy szkoły. Warszawa: WSiP.

Świtała, I.M. Wychowanie do wartości w zmieniającym się świecie. Studia Edukacyjne, 52 (2019).

Tchorzewski de, A.M. (1999). Nauczyciel w sytuacji konfliktu wartości. W: F. Adamski,

A.M. de Tchorzewski (red.), Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności. Kra ków: UJ.

Zając, D. (2013). Czego dotyczą dylematy współczesnego wychowania? W: E. Kubiak-Szym borska, D. Zając, Wychowanie. W kręgu pytań. Bydgoszcz: Wers.

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Zając, D. (2023). Wokół niektórych dylematów aksjologicznych procesu wychowania w pracy zawodowej nauczycieli. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 15–41. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.01

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy