Autorytet w wychowaniu i edukacji współczesnej młodzieży

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.02

Słowa kluczowe:

autorytet, wychowanie, edukacja, nauczyciel, wartości, młodzież

Abstrakt

W opracowaniu odniesiono się do poglądów filozofów i pedagogów, dotyczących autorytetu w wychowaniu i edukacji. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy w wychowaniu współczesnej młodzieży potrzebne są autorytety – jaką rolę spełniały w przeszłości oraz w czasach współczesnych. Celem teoretycznych rozważań było ustalenie roli autorytetów w rozwoju młodzieży, ukazanie zmian w kształtowaniu się autorytetów na przestrzeni lat oraz czynników mających wpływ na kryzys autorytetów we współczesnym świecie. Poruszono również problem autorytetu nauczyciela przytaczając wyniki sondaży przeprowadzonych wśród uczniów.

Bibliografia

Barabas, M., Autorytety w życiu współczesnej młodzieży. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (29). (2019).

Chałas, K., Maj, A. (red.). (2016). Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: Polwen.

Jacko, J.F. (2007). Typy i funkcje autorytetu w czasie nieufności W: G.P. Maj (red.), Komunikacja marketingowa w czasach nieufności. Radom: Wyższa Szkoła Handlowa.

Jarmuszko, S. (2013). Autorytet czy może władza – u podstaw nieporozumień, uproszczeń i Mistyfikacji. W: D. Łażewska (red.), Autorytet w wychowaniu i edukacji. Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej.

Jasiński, M. (2012). Psychologiczne aspekty konstruowania autorytetu. W: A. Oblubiński

(red.), Autorytet czy potrzebny w procesie edukacji. Toruń: Akapit.

Koprowski, K. (2017). Ideały wychowawcze na przestrzeni dziejów. Tarnów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Korbelak, M., Burkot, J. Autorytet nauczyciela w percepcji uczniów i ich rodziców. Problemy Współczesnej Pedagogiki, 2(4). (2016).

Kordziński, J. (2020). Autorytet nauczyciela, czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą. Warszawa: Wolters Kulwer.

Kuzin, M., Walat, W., Autorytet nauczyciela współczesnej szkoły – badania sondażowe. Problemy Profesjologii, 1 (2019).

Łażewska, D. (2013). Autorytet pedagogiczny w czasach postmoderny. W: D. Łażewska (red.), Autorytet w wychowaniu i edukacji. Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej.

Łobocki, M. (2002). Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: Impuls.

Mucha, D., Poglądy pedagogiczne pozytywistów na wychowanie młodego pokolenia. Kultura i Wychowanie, 3(1). (2012).

Olubiński, A. (2012). Rola autorytetu w procesie edukacji – zamiast wprowadzenia.

W: A. Olubiński (red.), Autorytet czy potrzebny w procesie edukacji. Toruń: Akapit.

Paszkiewicz, A. (2014). Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniami. Warszawa: Difin.

Piórkowski, P.D. (2016). Autorytety. Idole pozory, eksperci i celebryci. Toruń: Witanet.

Różycka, E. (2004). Autorytet nauczyciela, Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Żak.

Skarga, B. (2007). Człowiek to nie jest piękne zwierzę. Kraków: Znak.

Strykowski, W. Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 27/28 (2004/2005).

Strykowski, W. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Edukacja Medialna, 24.(2002).

Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczo-pragmatyczne. Kraków: Impuls.

Szlachta, B. (red.). (2004). Słownik społeczny. Kraków: WAM.

Tchorzewski, A.M. Autorytet i jego struktura aksjologiczna. Akademia Ignatianum w Krakowie, SPJ vol. 20 (5) 2017numer specjalny.

Wasylewicz, M. Autorytety medialne – starcie czy wsparcie autorytetów realnych współczesnej młodzieży. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXXV, 1 (2006).

Witkowski, L. (2009). Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. Kraków: Impuls.

Żywczok, A. Odmiany autorytetu pedagogicznego, autorytety i pseudoautorytety w wychowaniu człowieka. Kwartalnik Pedagogiczny, 1 (2006)

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Świtała, I. (2023). Autorytet w wychowaniu i edukacji współczesnej młodzieży. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 42–67. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.02

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy