Rozważania o ‘nowej’ pracy i wyzwaniach dla doradztwa zawodowego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.06

Słowa kluczowe:

praca, rewolucja przemysłowa 4.0, doradztwo zawodowe, kariera, teoria chaosu karier

Abstrakt

W artykule autorka przedstawia wybrane zmiany w obszarze pracy, zachodzące w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej; podkreśla znaczenie nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, a także kategorię ‘nowej’ pracy jako przedmiotu badań współczesnej pedagogiki pracy. W tekście skupiono się również na Teorii Chaosu Karier jako wyzwaniu dla doradztwa zawodowego – ważnego obszaru problemowego pedagogiki pracy.

Bibliografia

Frese, M. (2003). Zmiany charakteru pracy. W: N. Chamiel (red.), Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP.

Furmanek, W. (2012). Humanistyczne aspekty współczesnej pedagogiki pracy. W: S. M. Kwiatkowski (red.), Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności. Radom – Warszawa-Bydgoszcz: ITeE-PIB.

Gajdzik, B. Przejście od „Work-life balance” do „Tech-life harmony” w Przemyśle 4.0. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1 (14). (2018).

Gerlach, R., (2017). Edukacja zawodowa w kontekście dyskursu o przyszłości. W: R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy. Bydgoszcz: UKW.

Gerlach, R., Tomaszewska, R. (2021). Krytycznie o pedagogice pracy. Diagnoza i wektory rozwoju. W: S. M. Kwiatkowski (red.), Współczesne problemy pedagogiki w kierunku integracji teorii z praktyką. Warszawa: APS.

Kubiak-Szymborska, E. (2017). Wychowanie ku pracy jako forma dyskursywna pedagogiki pracy. W: R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy. Bydgoszcz: UKW.

Kwiatkowski, S. (2020). Edukacyjny kontekst zmian w zakresie treści i form pracy. W: R. Tomaszewska (red.), Praca i kariera w warunkach nowego millenium implikacje dla edukacji. Bydgoszcz: UKW.

Ludwikowska, K., (2020). Metodyka doradztwa edukacyjno-zawodowego – między behawioryzmem a konstruktywizmem. W: M. Christoph, S. Wawrzyniak (red.), Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy. Poznań: UAM.

Marody, M. (2014). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa: Scholar.

Morawski, M. Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy. Przegląd Organizacji, 1 (2003).

Norwid. C.K. (2017). Cyprian Kamil Norwid wybór poezji. Klasyka mistrzów. Konin: Ibis.

Patton, W., McMahon, M. (2006). Career development and systems theory: Connecting theory and practice, Rotterdam: Sense Publishers.

Peavy, R.V. (2014). Poradnictwo socjo-dynamiczne. Praktyczne podejście do nadawania znaczeń. Bielsko-Biała: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.Pietrulewicz, B. (2017). Konteksty zmian w przestrzeniach pracy na drodze życia. Kilka uwag do problematyki badań profesjo logicznych. W: H. Bednarczyk (red.), Naznaczone pracą. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Plewki. Szczecin: ZAPOL.

Pryor. R.G., Bright, J.E. The Chaos Theory of Careers. Australian Journal of Career Development (2003).

Pryor. R.G., Bright, J.E. Counseling Chaos: techniques for practitioners. Journal of Employment Counseling (2006).

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000325/O/D20190325.pdf (15.03.2022).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000639/O/D20190639.pdf (15.03.2022).

Rychlicka-Marszałek, K. (2020). Wprowadzenie. Przestrzeń pracy: status teoretyczny pojęcia. W: R. Tomaszewska (red.), Praca i kariera w warunkach nowego millennium implikacje dla edukacji. Bydgoszcz: UKW.

Skrzypniak, R. (2010). Wychowanie do i przez pracę w rodzinie – niedoceniony obszar badawczy pedagogiki pracy. W: R. Gerlach (red.). Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości. Bydgoszcz: UKW.

Solarczyk-Ambrozik, E. Nowe trendy w teoriach rozwoju karier – implikacje dla poradnictwa kariery. Studia Edukacyjne, 35 (2015).

Solarczyk-Ambrozik, E. (2020). Doradztwo zawodowe ‒ poradnictwo karierowe ‒ w obliczu nowych wyzwań. W: M. Christoph, S. Wawrzyniak (red.), Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy. Poznań: UAM.

Solarczyk-Ambrozik, E. Przeobrażenia w obszarze pracy i nowe wyzwania kompetencyjne a zmiany paradygmatyczne w doradztwie zawodowym. Studia Poradoznawcze, 10 (2021), Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Tomaszewska-Lipiec, R. Prekarna praca jako produkt współczesnej cywilizacji. Przegląd Pedagogiczny, 2 (2014).

Tomaszewska-Lipiec, R. Transformations of working time as a factor of labour dehumanization, China-USA, Business Review, 14 (8). (2015).

Tomaszewska, R. (2020a), Praca i kariera w warunkach nowego millennium (red.), Bydgoszcz: UKW.

Tomaszewska, R. (2020b), Ogrodnicy i rośliny. Współczesna edukacja a rynek pracy przyszłości. W: M. Christoph, S. Wawrzyniak (red.), Społeczno-edukacyjny potencjał szkoły a rynek pracy. Poznań: UAM

Tomaszewska, R. (2021a). Człowiek i praca Perspektywa transhumanizmu. Bydgoszcz: UKW

Tomaszewska, R. (2021b). Wokół wybranych zagadnień relacji Osoba ‒ Wychowanie ‒ Praca. W: 5 lat później. Suplement Księgi Jubileuszowej Profesora Waldemara Furmanka OSOBA ‒ WYCHOWANIE ‒ PRACA. Rzeszów: UR.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf (25.03.2022).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf (25.03.2022).

Wiatrowski, Z. (1994). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: WSP.

Wodecki, A. (2018). Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji. Kraków ‒ Legionowo: Wyd. Edu-Libri

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Oleszczyk, A. (2023). Rozważania o ‘nowej’ pracy i wyzwaniach dla doradztwa zawodowego. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 144–171. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.06

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy