Osoby niewidome oraz ich zatrudnienie w świetle wybranych problemów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.07

Słowa kluczowe:

osoby niewidome,, zatrudnienie, aktywność zawodowa

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest osobom niewidomym w perspektywie trudności podjęcia przez tę populację zatrudnienia. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych problemów, z jakimi zmagają się jednostki niewidomew podjęciu zatrudnienia, ponieważ to zagadnienie wydaje się ciągle aktualne również ze względu na jego złożoność. W artykule przedstawiono problematykę utraty wzroku z perspektywy medycznej. Zaprezentowano różnicew zagadnieniach, takich jak: osoby całkowicie niewidome oraz osoby szczątkowo widzące. Zwrócono uwagę na warunki zewnętrzne ułatwiające pracownikom niewidomym egzystencję zawodową w środowisku pracy. Skupiono się także na licznych konsekwencjach, jakie niesie za sobą brak zdolności wi- dzenia w środowisku pracy. Przedstawiono raport z badań pt. Pracodawcana TAK, przeprowadzonych przez fundację TAKpełnosprawni w roku 2021, który dotyczył zatrudnienia jednostek z niepełnosprawnościami, a w tym ludzi niewidomych. Badanie odnosi się do zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Zostało przygotowane według międzynarodowego standardu ILO Global Business and Disability Network. Co ważne, w Polsce praktyczny aspekt tych zasad przedstawiono po raz pierwszy.

Bibliografia

Bilewicz, M., Kulczyk M. Sytuacja osób z dysfunkcją narządu wzroku na rynku pracy w Okręgu Podlaskim Polskiego Związku Niewidomych. The Situation of People with Visual Dysfunction on the Labour Market in the Podlaski District of the Polish Association of the Blind Source. Rozprawy Społeczne, 1 (2012).

Borawski, M., Kesra, N. System informowania niewidomych znajdujących się w jednostkach samorządu terytorialnego. Information system for the blind people located in the local government administration. Kolegium Roczników Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa, 29 (2013).

Braun, P., Szczucki, K. (2016). Osoba niepełnosprawna na rynku pracy. Warszawa: Fundacja Edukacji Nowoczesnej.

Bugajska, J., Nowak, K. (2019). Osoba z niepełnosprawnością wzrokową w pracy. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB.

Gniatkowski, J. (2015). Pacjent niewidomy i słabowidzący w gabinecie i na oddziale. Warszawa: Amis.

Jania, I., Rodzewicz, J. (2022). Jak pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym? Warszawa: Polski Związek Niewidomych.

Jurgielewicz-Delegacz, E., Osoby niepełnosprawne – w tym niewidome i słabowidzące jako uczestnicy ruchu drogowego. Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka, 19 (2016).

Majewski, T. (2014). Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II. Podręcznik dobrych praktyk. Warszawa: PFRON.

Matczak, T. (2018). Jak żyć z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: ZUS.

Mrzygłocka-Chojnacka, J. (2014). Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy. III – podręcznik dobrych praktyk. Warszawa: PFRON.

Robińska, A. (2021). Raport z badania Pracodawca na TAK. 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Poznań: Fundacja TAKpełnosprawni,

Sochańska-Kawiecka, M., Makowska-Belta, E. (2015). Raport końcowy, Włączający system edukacji i rynku pracy – rekomendacje dla polityki publicznej. Warszawa: IBE.

Sokołowska-Kasperiuk, A. Blaski i cienie życia dorosłej osoby ociemniałej w kontekście przystosowania się do niepełnosprawności. Studium przypadku. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 10 (2015).

Ślusarczyk, Cz. Rola i znaczenie serwisów internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku. Ekonomiczne Problemy Usług, 26 (2006).

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Rogowska, D. (2023). Osoby niewidome oraz ich zatrudnienie w świetle wybranych problemów. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 172–196. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.07

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy