Rozwój zawodowy generacji aktywnych na rynku pracy – przebieg i perspektywy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.13

Słowa kluczowe:

rozwój zawodowy, aktywność zawodowa, generacje: Baby Boomers, X, Y, Z

Abstrakt

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Poruszono w nim kwestie dotyczące rozwoju zawodowego osób aktywnych na rynku pracy, z uwzględnieniem podziału na generacje Baby Boomers, X, Y, Z. Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiono proces rozwoju zawodowego oraz charakterystykę poszczególnych pokoleń. Zaprezentowano również wyniki badań jakościowych przeprowadzonych pod koniec 2022 roku, których celem było ustalenie opinii przedstawicieli generacji aktywnych na rynku pracy na temat przebiegu oraz dalszych perspektyw ich rozwoju zawodowego. Do celów badawczych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę wywiadu według dyspozycji. Z przeprowadzonej analizy uzyskanego materiału badawczego wynika, że ze względu na zmienne uwarunkowania np. polityczne, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, w których wzrastali przedstawiciele poszczególnych pokoleń, ich rozwój zawodowy przebiegał nieco inaczej, jednakże problemy związane z profesjonalnym wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poszczególnych etapach rozwoju, pomimo upływu lat, okazały się podobne.

Bibliografia

Baraniak, B. (2010). Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji. Pracy i Badań. Warszawa: UKSW.

Czarnecki, K.M., Pietrulewicz, B., Kowolik, P. (2017). Nowy leksykon profesjologiczny. Sosnowiec: Humanitas.

Czarnecki, K.M. (2010). Profesjologia. Nauka o zawodowym rozwoju człowieka. Sosnowiec: Humanitas.

Czarnecki, K.M. (2016). Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka. Sosnowiec: Humanitas.

Klementowska, A., Flaszyńska, E. (2018). Rynek pracy a zmiany pokoleniowe (stan i prognozy). Zielona Góra: UZ-IIBNP, PTP.

Kubinowski, D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja. Lublin: UMCS.

Łobocki, M. (2009). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.

Łysek, J. Generacja Z w szkole. Nauczyciel i Szkoła, 2 (60). (2016).

Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Żak.

Plewka, Cz. (2016). Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym. Zarys monograficzny wzbogacony ilustracją własnych badań empirycznych. Koszalin: PK.

Plewka, Cz. (2015). Kierowanie własnym rozwojem. Studium teoretyczne i egzemplifikacje praktyczne. Koszalin: PK.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 09.08.2017 r. w spawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017, poz. 1591).

Ustawa z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991, nr 95, poz. 425).

Ustawa z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59).

Zarębski, D. (2014). Współczesne przemiany rynku pracy. Tarnów: Drukarz.

Zieliński, M. (2017). Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, wyd. II. Warszawa: CeDeWu.

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Klementowska, A. (2023). Rozwój zawodowy generacji aktywnych na rynku pracy – przebieg i perspektywy. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 362–407. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.13

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy