Kariera zawodowa i jej znaczenie dla młodych dorosłych – komunikat z badań

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.14

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wybranych wyników dwóch badań wstępnych dotyczących kariery zawodowej w opinii młodych dorosłych (ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania tej kategorii przez młode kobiety), którzy znajdują się w przedziale wiekowym 18‒35 lat (na etapie wczesnej dorosłości). W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w obszarze której wykorzystano technikę ankiety, a narzędziami badawczym uczyniono dwa kwestionariusze ankiety, które łącznie wypełniły 132 osoby. Rezultaty przedstawionych badań ukazały, że dla młodych, znajdujących się na etapie wczesnej dorosłości, kariera zawodowa jest znaczącą kategorią – ważną w hierarchii ich wartości, którą rozumieją przede wszystkim jako rozwój zawodowy, samorealizację zawodową, sukcesy i osiągnięcia zawodowe, a jej realizacja stanowi dla nich źródło dochodów. Młode kobiety wiążą ją zwłaszcza z aspektem finansowym (z własną niezależnością ekonomiczną). Mimo iż na obecnym etapie życia badani najczęściej deklarują, że zarówno kariera zawodowa, jak i rola rodzica są dla nich równie ważne, to jednak nie realizują ich w takim samym zakresie – są bowiem przeważnie aktywni zawodowo, ale bezdzietni.

Bibliografia

Bańka, A. Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej. Chowanna, 2 (23). (2004).

Bańka, A. (2005). Proaktywność a tryby samoregulacji. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze. Poznań-Warszawa: Print-B.

Bańka, A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Print-B.

Bauman, Z. (1960). Kariera: cztery szkice socjologiczne. Warszawa: Iskry.

Jakimiuk, B. Model realizacji kariery: perspektywa indywidualnych wartości i postaw. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, 2 (30). (2017).

Kaczor, S. Pierwsza praca w życiu młodych ludzi. Problemy Profesjologii, 1 (2013).

Karwecka, O. (2022). Macierzyństwo a kariera zawodowa w opinii młodych kobiet. Niepublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Ewy Krause. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Korcz, I., Pietrulewicz, B. (2003). Kariera zawodowa. Zielona Góra: UZ.

Krause, E. (2012). Rozwój kariery zawodowej – konteksty i dokonania. Bydgoszcz: UKW.

Krause, E. (2018). O dojrzałości w wyborze pomiędzy karierą zawodową a macierzyństwem.

W: E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, E. Krause, M. Nawrot-Borowska (red.), Dojrzałość i dojrzewanie. Kategorie – atrybuty – konteksty. Bydgoszcz: UKW.

Malina, A. Osobowość młodych dorosłych a podejmowanie zadań rozwojowych związanych z rodziną. Polskie Forum Psychologiczne, 4 (20). (2015).

Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: PWE.

Pocztowski, A. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje – praktyki – wyzwania. Warszawa: PWE.

Sikorska, M. (2009a). Matka „chora” zamiast „złej” – o nowych wzorach macierzyństwa.

W: M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistości. Warszawa: UW.

Sikorska, M. (2009b). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: WAiP.

Sokołowska, K. (2022). Rodzicielstwo i kariera zawodowa w opinii młodych dorosłych. Niepublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Ewy Krause. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Szyszka, M. Aktywność zawodowa w opinii pracujących kobiet. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio I, 2 (41). (2016).

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Krause, E. (2023). Kariera zawodowa i jej znaczenie dla młodych dorosłych – komunikat z badań. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 408–443. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.14

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy