Edukacyjne uwarunkowania zawodowego funkcjonowania dorosłych w gospodarce opartej na wiedzy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.03

Słowa kluczowe:

: uczenie się w miejscu pracy, całożyciowe uczenie się, edukacja ustawiczna dorosłych, gospodarka oparta na wiedzy

Abstrakt

W artykule tym podejmuję problem uczenia się dorosłych  w związku z pracą w gospodarce opartej na wiedzy. Stawiam cztery następujące tezy, które staram się udowodnić: (1) Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy powinna być współcześnie rozumiana metaforycznie, a nie dosłownie. W istocie bowiem, w praktycznej realizacji założeń gospodarki opartej na wiedzy chodzi nie tyle o wiedzę, co o permanentne uczenie się w związku z wykonywaną pracą. (2) W gospodarce opartej na wiedzy ważna jest wiedza naukowa (jawna, skodyfikowana), ale coraz większego znaczenia nabiera wiedza osobista i wiedza ukryta (z ang. tacit knowledge). (3) Skuteczne wdrażanie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy oraz zrozumienie szans i zagrożeń z tym związanych nie może być tylko kwestą administracyjną, prawną lub ekonomiczną. W gospodarce opartej na wiedzy wykorzystuje się zarówno potencjał wiedzy (naukowej), jak i ludzki potencjał uczenia się i rozwoju. Kluczowi są uczący się ludzie, dlatego konieczne są badania w tym zakresie prowadzone na gruncie nauk społecznych, w szczególności pedagogiki pracy i andragogiki. W przeciwnym wypadku, idea gospodarki opartej na wiedzy będzie się rozwijać samorzutnie, być może z korzyścią dla przemysłu i międzynarodowych korporacji, ale niekoniecznie z korzyścią dla jednostek. (4) Na gruncie gospodarki opartej na wiedzy wyraźnie widać, że należy zacząć różnicować naukowe tezy o edukacyjnym znaczeniu pracy w zależności od charakteru tej pracy i warunków jej świadczenia. Wypracowane dotąd ogólne modele i tezy uczenia się w miejscu pracy nie uwzględniają specyfiki różnych aktywności zawodowych. W artykule tym poruszam głównie tematykę andragogiczną i z zakresu pedagogiki pracy, dążyłem jednak do korzystania ze źródeł naukowych spoza pedagogiki, poszukując w innych dziedzinach wiedzy tego, co pedagogicznie ważne i inspirujące, a dotąd w dyskursie pedagogicznym mało obecne.

Bibliografia

Argyris, Ch., Schön D.A. (1996). Organizational learning II: Theory, method and practice. Reading: Addison-Wesley.

Bauman, T. (2005). Wstęp. W: T. Bauman (red.), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie. Kraków: Impuls.

Cavaleri, S., Seivert, S. (2005). Knowledge Leadership: The Art and Science of the Knowledge-based Organization. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Corti, L., Thompson, P. (2007). Secondary Analysis of Archived Data, Qualitative Research

Practice. In: C. Seale, G. Gobo, J. F. Gubrium, D. Silverman (eds.), Qualitative Research

Practice. London ‒ Thousand Oaks ‒ New Delhi: Sage Publications.

Chodorek, M. (2012). Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania. Toruń: UMK.

Drucker, P.F. (1993). Post-Capitalist Society. Oxford: Butterworth Heinemann.

Giddens, A. (2006). Socjologia, tłum. A. Szulżycka. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: WAiP.

Järvinen, A., Poikela, E. (2006). The Learning Processes in the Work Organization: From Theory to Design. In: E. Antonacopoulou and others (eds.), Learning, Working and Living.

Mapping the terrain of Working Life Learning. Palgrave Macmillan.

Jemieniak, D., Koźmiński K.A. (2012). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jeruszka, U. Praca ‒ zatrudnienie ‒ zatrudnialność: założenia dyskursu. Szkoła – Zawód – Praca, 21 (2021).

Karlsson, Ch., Johansson, B., Sough, R.R. (2006). Entrepreneurship and Dynamics in the Knowledge Economy. New York: Routledge.

Kietliński, K. (2009). Moralność gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: UKSW.

Kirschner, P.A., Sweller, J., Clark, R.E. Why minimal guidance during instruction does not

work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential,

and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41 (2006).

Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Kucznik, K. (2019). Gospodarka oparta na wiedzy jako trend stymulujący zarządzanie Talentami. W: E. Gruszewska, M. Roszkowska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców, tom III: Analizy makro – i mezoekonomiczne. Toruń: UMK.

Long-Sutehall, T., Sque, M., Addington-Hall, J. Secondary analysis of qualitative data: a valuable method for exploring sensitive issues with an elusive population? Journal of Research in Nursing, 16 (4). (2010)

Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: DSW TWP.

Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: AE.

Neef, D., Siesfield, G.A., Cefola, J. (1998). The Economic Impact of Knowledge. Boston: Butterworth-Heinemann.

Niklewicz-Pijaczyńska, N., Wachowska, M. (2012). Wiedza – Kapitał ludzki – Innowacje. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.

Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, tłum. E. Nalewajko. Warszawa: Poltext.

Panenka, A. (2004). Stan i perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.

W: M. Klamut, E. Pancer-Cybulska (red.), Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej –uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Wrocław: AE.

Paterson, B.L., Thorne, S., Canam, C., Jillings, C. (2001). Meta-Study of Qualitative Health Research: A Practical Guide to Meta-analysis and Meta-synthesis. London: Sage Publications.

Powell, W., Snellman K. The Knowledge Economy. Annual Review of Sociology, 30 (2004).

Rojek, M. Coworki, (akademickie) inkubatory przedsiębiorczości i startupy – nowe środowiska pracy i uczenia się dorosłych. Rocznik Andragogiczny, 28 (2021).

Schultz, T.W. (1981). Investing in People: The Economics of Population Quality. Berkley: University of California.

Senge, P. (2002). The Fifth Discipline. The Art and Practice of The Learning Organization. New York: Doubleday/Currency.

Sfard, A. On two metaphors of learning and the dangers of choosing just one. Educational Researcher, 27 (1998).

Szromik, A. (2013). Wstęp. W: G. Śmigielska (red.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstwhandlowych w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.

Sztompka, P. (2009). Socjologia – Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.

Toffler, A. (1990). Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. New York: Bantam Books.

Watkins, K.E., Marsick, V.J. A framework for the learning organization. In: K.E. Watkins and V.J. Marsick (eds.), In Action: Creating the Learning Organization. Virginia: American Society for Training and Development, 1 (1996).

Watkins, K.E., Marsick, V.J. Summing up: demonstrating the value of an organization’s learning culture. Advances in Developing Human Resources, 5 (2). (2003).

Welfe, W. (red.). (2009). Makroekonomiczny model gospodarki opartej na wiedzy. Łódź: UŁ.

Wiśniewska, S. (2015). Zatrudnialność – pojęcie, wymiary, determinanty. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1 (35). (2015).

Woodall, J., Lee, M., Stewart, J. (2004). The knowledge revolution and the knowledge economy. The challenge for HRD. London: Routledge

Opublikowane

2023-09-20

Jak cytować

Rojek, M. (2023). Edukacyjne uwarunkowania zawodowego funkcjonowania dorosłych w gospodarce opartej na wiedzy. Szkoła - Zawód - Praca, (25), 68–101. https://doi.org/10.34767/SZP.2023.01.03

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy